Loading...

ایجاد تمرکز

ایجاد تمرکز
پرورش توانائی های ذهنی و تمرکز و پیشگیری از ایجاد اختلالات یادگیری از زمان بسته شدن نطفه در رحم مادر آغاز و به گستره تجارب وی از هنگام تولد تا قبل از ورود به دبستان بستگی دارد.....

                 پرورش توانائی های ذهنی و تمرکز و پیشگیری از ایجاد اختلالات یادگیری از زمان بسته شدن نطفه در رحم مادر آغاز و به گستره تجارب وی از هنگام تولد تا قبل از ورود به دبستان بستگی دارد و موجب دستیابی به دو هدف مهم می شود : 

               1-کودک هنگام ورود به دبستان از نظر یادگیری مشکل خاصی نخواهد داشت .

               2- حصول این توانائی موجب تقویت اعتماد به نفس در کودکان شده و آنان را افرادی خلاق ، فعال و اجتماعی بار خواهند آورد .

بازخوردها
    ارسال نظر