Loading...

ارزش یادگیری

ارزش یادگیری
یادگیری با ارزش ترین کارهاست

یاد گیری یکی از با ارزش ترین کارهاست که در دوران حیاتمان می توانیم از آن برخوردار شده و دیگران را نیز بهره مند سازیم.

ارزش یادگیری زمانی مشخص و آشکار می شود که با احترام متقابل همراه باشد. یاد گیری از طریق ترس از تنبیه ویا به خاطر پاداش ویا به روش های الزام و زور ارزش کار را پائین می آورد.

در واقع یادگیری نشأت گرفته از احترام به زندگی است .

بازخوردها
    ارسال نظر